הסכם משתמש HALLEY SHARE

תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש בשירותי HALLEY SHARE ("האפליקציה") (המוצעים במסגרת אפליקצייתHALLEY METER   ), המופעלת ומנוהלת על ידי האלי לאבס  שותפות מוגבלת ("החברה" או "האלי לאבס"). תנאי שימוש אלה הם ספציפית לשירותי HALLEY SHARE וגוברים על תנאי השימוש ב HALLEY METER ככול שקיימת סתירה בין השניים. עצם השימוש באפליקציה, בתכנים הנכללים בה ובשירותים השונים המופעלים באמצעותה ("השירותים"), מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. ככול שאינך מסכים לתחולת תנאים אלה, הינך נדרש שלא להשתמש באפליקציה וככול שתבחר להשתמש בה, הינך מנוע מכל טענה לעניין אי קריאה, הבנה או תחולה של תנאי השירות כאמור.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בין החברה ובינך, המשתמש באפליקציה, בין שהנך יחיד ובין שהנך משתמש באפליקציה מטעם ארגון או חברה.

בנוסף לתנאים אלה מפורסמת אף מדיניות הפרטיות של האפליקציה בכתובת www.halley.world. אנו מזמינים את כל המשתמשים באפליקציה לקרוא אותה בקפידה ולהבין כיצד משתמשים ומעבדים את המידע האישי שלהם.

החברה רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו באתר החברה. באחריות המשתמש הבלעדית להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש כאמור. המשך שימוש באפליקציה מהווה הסכמה לכל עדכון או שינוי כאמור.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין החברה הנובעים מרכישת השירות או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל (להלן: " Appstore ") ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (להלן : Google Play).

תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.              הגדרות

1.1          חשבון – חשבון משתמש אשר נפתח על ידי המשתמש בכניסה לאפליקציה ולשירותים

1.2          משתמש – משתמש קצה יחיד, לרבות חבר בארגון אשר רכש שימוש באפליקציה לחברי הארגון, אשר בחר לעשות שימוש באפליקציה ויצר חשבון משתמש בהתאם לדרישות האפליקציה.

1.3          תכני משתמש – כל המידע והתכנים המועלים על ידי המשתמש לאפליקציה או המאוחסנים בחשבון המשתמש באפליקציה, לרבות כל מידע, דאטה, מספר, תמונה או קובץ.

2.              תיאור השירותים

החברה מספקת בזאת למשתמש גישה לאפליקציה, בכפוף לתנאי השימוש להלן ולמדיניות הפרטיות, אשר באמצעותה יתאפשר למשתמש להעלות, לשמור ולשתף מידע ותמונות בעניין רכבים ותיקוני רכב.

3.              הרישום והשימוש באפליקציה

3.1          עם רכישת המנוי כמפורט בתנאי שירות אלה, יקבל רוכש המנוי גישה למערכת ניהול הניתנת להפעלה מכל מחשב. הגישה למערכת תהא באמצעות שם המשתמש והססמא שהוגדרו בתהליך הרישום. הרוכש יהא רשאי, באמצעות מערכת הניהול, להעניק גישה לאפליקציה למשתמשים (כהגדרתם לעיל) באמצעות הקצאת הרשאות שימוש, לשימוש בתכנים לרבות, צפייה, עדכון פרטים ושיתוף נתונים, בהתאם לתנאי המנוי שנרכש.

3.2           הגישה לאפליקציה תתאפשר ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל וואנדרואיד (גוגל). החברה אינה מתחייבת כי הגישה לאפליקציה תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, ואינה מציגה מצג כלשהו לעניין תאימות האפליקציה למכשירים שונים או למערכות הפעלה שונות. לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.

3.3          הגישה לאפליקציה אסורה לילדים או למי שאינו בן 18 שנים לפחות, וכן לכל מי שאינו כשיר למתן הסכמה או לכניסה וכריתת הסכם מחייב.

3.4          השימוש באפליקציה, והשירותים המוענקים דרכה, הם שירותים הטעונים הרשמה וכפופים לתשלום דמי מנוי, שייקבעו מעת לעת על ידי החברה. ניתן לעשות שימוש בשירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר הסדרת תשלום דמי המנוי.

3.5          במסגרת הרשמה באמצעות ארגון או תאגיד, יידרש הארגון להגדיר משתמשים פעילים תחת מנוי הארגון והמשתמשים כאמור יידרשו לאמת את זהותם באמצעות קוד אשר יישלח ב SMS. לכל לקוח או ארגון רב משתמשים תוענק גישה למערכת ניהול לצורך ניהול משתמשים.

3.6          תשלום דמי המנוי ייגבה באמצעות חנויות האפליקציות GOOGLE PLAY וAPPSTORE  או באמצעות כרטיס אשראי והחיוב בגינו יהיה חודשי, ובהתאם למסלול הנבחר. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח.

3.7          המנוי יהא "עסקה מתמשכת", כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן. מובהר כי למשתמש הזכות לבטל את העסקה, בכל עת, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך . החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות בעת הרישום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. משתמש שהינו חברה או ארגון רשאי לפתוח מנוי ולהעניק בו שימוש לחברי הארגון, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ובהתאם למספר המשתמשים שנרכש.

3.8          המנוי יופעל בתוך ועד 2 ימי עסקים ממועד הרישום וביצוע התשלום בגין המנוי.

3.9          הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע אולם אין מתן הפרטים עשוי לפגוע או לסכל את יכולת החברה להעניק לך את השירותים נשוא הסכם זה. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, שמתפרסמת באפליקציה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולצורך הענקת ושיפור השירותים המוענקים באמצעות החברה או האפליקציה כמפורט להלן.

3.10       הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות המפורטות בתנאים אלה ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר או למטרה אחרת, ללא הסכמת החברה המפורשת בראש ובכתב. החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה (למעט במקרים המותרים כמפורט להלן בתנאים אלו) לעשות שימוש באפליקציה, לרבות גישה, הורדה, העלאת תכנים, מחיקת תכנים, שיתוף תכנים ושימוש בתכנים כאמור.

3.11       אין לשתף צדדים שלישיים או משתמשים שאינם רשומים לאפליקציה בפרטים, קודים וסיסמאות למנוי או למשתמשים מטעמו.

3.12       אין ברישיון האמור כדי להתיר למשתמש כל פעילות בלתי חוקית באפליקציה, לרבות העלאת תכנים אסורים, בלתי חוקיים או בלתי ראויים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, לאפליקציה.

4.              תכני משתמש

4.1          כחלק מהשירות המוענק באפליקציה מורשים משתמשים להעלות תכנים לאפליקציה, ולשתפם עם משתמשים אחרים, לרבות מידע, קבצים ויזואליים, מידע בנוגע ללקוחות המשתמשים, מידע רישוי לעניין רכבי הלקוחות וכדומה. התכנים נשמרים באפליקציה לתקופה של עד 3 שנים ממועד העלאתם לאפליקציה.

4.2          החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק ו/או לנטר את תכני המשתמש. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

4.3          מובהר כי  החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכני המשתמש, לרבות לאיכות הקבצים הויזואליים או הנתונים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם או מהעלאתם לאפליקציה, לרבות בכל הקשור לכשלון להעלאת תכני המשתמש לאפליקציה או מחיקתם על ידי משתמש אחר, חלה על המשתמש שהעלה אותם לאפליקציה.

4.4          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מודע לכך שהאפליקציה מבצעת קידוד של המידע וכיווץ של קבצי ויזואליה לנפח משוער שבין 50-350 ק"ב לקובץ, עובדה אשר ייתכן כי תהא לה השפעה על איכות הקובץ או הרזולוציה שלו, וכי המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה בגין כך.

4.5          מבלי לגרוע מהאמור לעיל הינך מתחייב כי התכנים שיועלו לאפליקצייה יהיו חוקיים ולא יכללו: (א) כל תוכן הידוע שהוא שקרי, מטעה או מסולף או המיועד לשימוש במסגרת תביעה שקרית או פיקטיבית; (ב) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; (ג) כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; (ד) כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ה) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; (ו)  כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; (ז) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; (ח) כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; (ט) כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; (י) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

4.6          החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאפליקציה בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באפליקציה, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה.

5.              שינוי וביטול מנוי

5.1          ניתן לשנות את סוג המנוי או לבטל את המנוי בכל עת באופן עצמאי באמצעות מערכת הניהול או מול שירות הלקוחות בכתובת office@halley.world או באמצעות האפליקציה, או בטלפון בהסתמך על פרטי המשתמש הקיימים. בעת שינוי סוג המנוי תישלח הודעת תשלום עדכנית בדבר השינוי לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הנייד של המנוי, בהתאם לפרטים שמסר.

5.2          עם ביטול המנוי תעניק החברה למשתמש גישה לתכנים בלבד (ללא אפשרות להעלאת תכנים חדשים או שיתוף) לצרכי גיבוי למשך 30 יום בלבד ולאחר מכן החברה תהא רשאית למחוק את חשבון המשתמש, לרבות כל תכני המשתמש הקיימים בחשבון המשתמש באותה עת, ולמשתמש לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה בגין כך. החברה לא תהא מחוייבת לשמור את תכני המשתמש לאחר המועד האמור ובאחריות המשתמש הבלעדית לבצע גיבוי או הורדה של התכנים כאמור.

5.3          החברה רשאית, לבטל את המנוי או לא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.3.1        אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

5.3.2        אם הפרת את התנאים והמגבלות המפורטים בתנאי שימוש אלה;

5.3.3        אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים או מנויים אחרים,  ו/או בלקוחות או ספקים של החברה;

5.3.4        אם השתמשת בשירותים כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

5.3.5        אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

5.3.6        אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי או הענקת רישיון שימוש בחשבון המשתמש שלך לצד שלישי, שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמעט במקרה של חברה בארגון אשר קיבל את הרשאת השימוש מהארגון אשר רכש מנוי עבור חבריו

5.3.7        אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

5.3.8        אם יש לך חוב כספי לחברה, לרבות כל חוב בגין אי תשלום דמי מנוי, אשר לא שולם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

מובהר כי ככול שתבטל החברה את המנוי כאמור, לא תהא מחויבת החברה לשמור את תכני המשתמש לאחר מועד ביטול המנוי כאמור ובאחריות המשתמש הבלעדית לבצע גיבוי או הורדה של התכנים כאמור.

6.              תקינות והמשכיות השירותים

6.1          החברה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בכל הסבר, להפסיק או להשהות את הפעלת האפליקציה, באופן חלקי או מלא, לתקן או לשנות את אופייה ותכניה, לרבות עיצוב, איפיון, אופן הפעלה או דרישות סף לשימוש באפליקציה, וזאת גם אם המשתמש החל לעשות בה שימוש, והכל בין לגבי המשתמש או באופן כללי (לרבות חסימה זמנית או קבועה של שימוש), ורשאית לדרוש מידע כלשהו כדי לאשר שימוש, והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.  בכל מקרה כזה, גם אם אין מדובר בהפסקת שירות בשל הפרת המשתמש, או מי מטעמו, את תנאי השימוש, לא יהיה זכאי המשתמש לכל פיצוי או החזר כספי כלשהו מאת החברה או מי מטעמה, באשר כל שימוש באפליקציה הוא רישיון הניתן לביטול בכל עת והמשתמש מודע לכך שאינו רשאי לשנות מצבו לרעה בהסתמך על הרישיון. ככול שהפסקה או השהיית שירותים כאמור היא בשליטת החברה, תעשה החברה כל מאמץ להודיע על כך למשתמשים זמן סביר מראש.

6.2          האפליקציה (לרבות שירותים שונים אחרים של החברה) היא מערכת מחשב המבוססת גם על קישור אינטרנטי ועל כן כפופה למגבלות טכניות וטכנולוגיות שונות, אשר משתנות ממכשיר אחד למשנהו.  החברה אינה מתחייבת לתפקוד רציף של האפליקציה וליכולת של כל משתמש או כל אדם אחר להיכנס לאפליקציה, לעדכנה או להשתמש בה או בשירותים שהיא מספקת, ולא תהיה אחראית בכל מקרה שבו האפליקציה לא תעבוד באופן מלא או חלקי עבור מאן דהוא, בין בשל בעיות טכנולוגיות והן בשל כל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה, וירוסים, רוגלות, תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה, פריצה למאגרי המידע או לאפליקצייה על ידי גורמים שלישיים, מחיקת חומרים או תכני משתמש או אובדן של תכני משתמש ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה ו/או בשל תקלה הנובעת מכל אירוע שאינו בשליטת החברה.  לא ניתן להתאים את האפליקציה והתכנים שבה לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה למשתמש או לכל צד שלישי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באפליקציה, והשימוש באפליקציה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

7.              קניין רוחני

7.1          כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה, הינם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים עימם החברה התקשרה או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של האפליקציה, כתובת האינטרנט שלה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה.  אין במתן השימוש באפליקציה משום מתן רישיון או זכות להשתמש בשם החברה או סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים באפליקציה בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאפליקציה) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

7.2          ככול שהאפליקציה כוללת סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים, הרי שאלה הינם קניינם של מפרסמים או צדדין שלישיים אלה בלבד ויחולו עליהם, בשינויים המחויבים, הכללים החלים על קנין רוחני של החברה.

7.3          מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אפליקצית החברה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפליקציות של החברה. אין להציג תכנים מאפליקציות החברה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.  אין להציג תכנים מאפליקציות החברה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

7.4          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה טוענת לבעלות בתכני המשתמש, אולם, העלאת תכני המשתמש לענן מהווה אישור כי המשתמש הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי להעלותם לאפליקציה. ככל והמשתמש אינו היוצר או בעל הזכויות בתכני המשתמש המועלים לאפליקציה כאמור, העלאת התכנים מהווה אישור כי הם מועלים במסגרת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה את העלאת התכנים לאפליקציה והשימוש בהם במסגרת שירותי האפליקציה.

8.              שמירת המידע ואבטחתו

8.1          החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה או מעלה מידע ונתונים לאפליקציה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בידיעה של הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

8.2          אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), המשתמש נדרש לעדכן את החברה באמצעי התקשורת המפורט בתנאי שירות אלה באופן מיידי והחברה לא תהיה אחראית בגין נזק שנגרם כתוצאה מדבר מה עליו ידע המשתמש, או היה עליו לדעת, ולא עדכן את החברה.

8.3          החברה תשמור את המידע אודות המשתמש ואת תכני המשתמש כהגדרתם לעיל לפרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתה.  נכון למועד זה, החברה קבעה כי מידע ותכני משתמש יישמרו לפרק זמן של 3 שנים ממועד העלאתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועל אף מחוייבות החברה לשמירה על תכני המשתמש כאמור, ייתכן ו מידע מסוייםיימחק גם מבלי שנדרש לכך על ידי המשתמש, ומידע עשוי לעיתים, כתוצאה משימוש בלתי נכון, להמחק בשוגג או על ידי משתמשים אחרים איתם בחר המשתמש לשתף את חשבונו (או על ידי אחרים בחשבון הארגון) והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה נגד החברה בגין שמירתו או מחיקתו של המידע כאמור. למשתמש האפשרות לגבות את המידע והחברה ממליצה שיעשה כן מעת לעת.

9.              תכני צד ג'

9.1          ייתכן והאפליקציה תכיל קישורים, היפר-קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים.  העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או חוקיותם של תכנים, קישורים או פרסומים כאמור. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור, ובעצם השימוש בתכני צד ג' כאמור, המשתמש מסכים להעדר האחריות האמורה, וככול שאינו מסכים להעדר האחריות כאמור הינו רשאי שלא להשתמש או בתכני צד ג' כאמור.

9.2          החברה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') או הפרסומים הנ"ל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאפליקציה קישורים או פרסומים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים או פרסומים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

10.          אחריות ושיפוי

10.1       המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, או כל פעולה או מחדל של המשתמש, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד החברה.

10.2       החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו, לרבות כל ארגון רוכש מנוי, כתוצאה מהשימוש באפליקציה, לרבות מכל תוכן, מידע או שירות הניתן באפליקציה, לרבות כל אחריות לתכנים, אובדן של מידע או נתונים, שימוש בתכנים או מכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש או תכני משתמש שהועלו על ידך, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

10.3       השימוש בשירות ובאפליקציה הוא על בסיס "כפי שהוא" ("AS IS") והינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.  השימוש באפליקציה הוא על אחריותו הבלעדית של הלקוח והוא פוטר את החברה מכל אחריות הקשורה לשימוש כאמור, לרבות לשירות, מוצר או תוכן שקיבל המשתמש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור:  השימוש באפליקציה הינו בתשלום אשר נקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם למרכיבים שונים.   החברה רשאית לשנות את המחירים בגין שירותי האפליקציה באפליקציה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11.          סמכות שיפוט

11.1       על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

11.2       ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או באפליקציה או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

11.3       אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור.

12.          תנאי שימוש

12.1       בשימוש באפליקציה המשתמש נותן את הסמכתו המפורשת כי החברה תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMS ותהיה רשאית למסור את פרטיו גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור.  כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי החברה, לרבות דרישה להסרה ממאגר המידע או סירוב לקבל הצעות או הסרת מידע כלשהו, ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני: office@halley.world, באופן ישיר או בטלפון שמספרו 0732541750.

12.2       בכל מקרה של סתירה בין האמור במקום כלשהו באפליקציה לבין האמור בתנאי שימוש אלה, יגברו תנאי השימוש.   תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש פרטניים שעליהם נדרש המשתמש לחתום (ככול שיידרש), ובמקרה של סתירה, חוזה או תנאי שימוש פרטניים, ככול שקיימים, יגברו.  תנאי שימוש אלה אינם גורעים מכל תנאי שימוש עליהם נדרש להסכים לשם הורדה או רכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל ("Appstore") או בחנות האפליקציות של גוגל (Google Play) אך ביחסים בין החברה למשתמש תנאים אלה יגברו על התנאים שבחנות האפליקציות.

12.3       החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של החברה ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.  המשתמש אינו רשאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, באופן מלא או חלקי.

12.4       יובהר כי הנתונים והמידע שיופיעו באפליקציה מתבססים, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה על ידי המשתמשים השונים וגורמים חיצוניים (לרבות פרסומים של גורמים חיצוניים) והחברה לא אחראית בכל צורה שהיא לנכונותם.  החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לפרסומים כלשהם (ואלה אינם מפוקחים בכל דרך שהיא) או לשירותי צד שלישי (ככל שקיימים), לטיבם, או להתאמתם לצרכי המשתמש.

12.5       פנו אלינו – החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותיהם של המשתמשים. ככול שהמשתמש נתקל בבעיה כלשהי ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0732541750 בשעות הפעילות של שירות המענה הטלפוני (ימים א-ה בין השעות 8:00 – 17:00) או באמצעות כתובת דוא"ל office@halley.world , ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

אני מתעניין

רוצים לנסות את המוצרים שלנו?

אם אתה בעל מוסך ואתה מעוניין לקחת את העסק שלך קדימה – דבר איתנו!