מדיניות פרטיות HALLEY SHARE

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על השימוש בשירותי HALLEY SHARE ("האפליקציה") (המוצעים במסגרת אפליקצייתHALLEY METER   ), המופעלת ומנוהלת על ידי האלי לאבס שותפות מוגבלת ("החברה" או "האלי לאבס"). תנאי שימוש אלה הם ספציפית לשירותי HALLEY SHARE וגוברים על תנאי השימוש ב HALLEY METER ככול שקיימת סתירה בין השניים. עצם השימוש באפליקציה, בתכנים הנכללים בה ובשירותים השונים המופעלים באמצעותה ("השירותים"), מעיד על הסכמתך למדיניות זו. מדיניות זו חלה על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן היא חלה על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. ככול שאינך מסכים למדיניות כאמור, הינך נדרש שלא להשתמש באפליקציה ושלא למסור פרטים אישיים כלשהם וככול שתבחר לעשות כן, הינך מנוע מכל טענה לעניין אי קריאה, הבנה או תחולה של מדיניות הפרטיות כאמור.

בנוסף למדיניות פרטיות זו מפורסמים אף תנאי השירות של האפליקציה בכתובת WWW.HALLEY.WORLD אנו מזמינים את כל המשתמשים באפליקציה לקרוא אותם בקפידה. מונחים שאינם מוגדרים להלן יקבלו את המשמעות המוגדרת להם בתנאי השימוש.

החברה רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי במדיניות פרטיות זו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה, ובאתר החברה. באחריות המשתמש הבלעדית להתעדכן במדיניות הפרטיות לפני מסירת מידע באמצעות האפליקציה. המשך שימוש באפליקציה מהווה הסכמה לכל עדכון או שינוי כאמור.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע (במסמך זה מידע, לרבות תכנים) אודות המשתמשים באפליקציה, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

1.  המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

במסגרת שימוש המשתמש באפליקציה ובשירותי החברה ושימושים שעושים בהם אחרים, מצטבר מידע על המשתמש ועל אחרים, אשר הוא מסכים בזאת לאיסופו.  חלק מהמידע נדרש לצורך מדיניות איסור הלבנת הון וזיהוי לקוח, חלקו לשם מתן השירותים וחלקו לצורך האפשרות להציע למשתמש מידע ושירותים היעודיים לו, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים.  מידע זה עשוי לכלול, בין היתר:

1.1 מידע אודותיך שאתה משתף איתנו ישירות – כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה רשאי או לעיתים נדרש למסור לנו מידע אישי לגביך, כולל אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה שלך, שם המשתמש, כתובת הדוא"ל שלך, פרטי ההתקשרות שלך כולל מספר טלפון, הסיסמה שלך, תוכן המשתמש שאתה מעלה לאפליקציה, כתובת IP, וכו', ואנו נאחסן את המידע האישי הזה במערכות שלנו ונעבד אותו למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו.

1.2          מידע שאתה יוצר באמצעות השירותים שלנו – אנו עשויים לאסוף מידע אישי על הדרכים שבהן אתה משתמש ואינטראקציה עם השירותים שלנו, כגון, מידע זיהוי אישי, היסטוריית שימוש באפליקציה, סוג תכני שהועלו, תדירות שימוש, מקום שימוש, ולרבות תוכן ומידע הנדרש לחברה לצורך הענקת השירותים (לרבות מספרי רכב, סוג רכב, שנת ייצור, תמונות הרכב וכל מידע אחר המסופק על ידי המשתמש או באמצעות קישור דרך האפליקציה למאגרי מידע של צדדים שלישיים).

אנו עשויים להמשיך להשתמש במידע זה כדי להגן על בטיחותם, רווחתם או חוויית השימוש של המשתמשים שלנו; כדי להגן על הזכויות והקניין של החברה בקשר לשירותים שלנו; לבצע מחקר; לתפעל, לשפר, להתאים אישית ולמטב את השירותים שלנו ואת חוויות המשתמשים שלנו, לרבות באמצעות שימוש בניתוחים, והינך נותן בזאת הסכמה בלתי חוזרת לשימוש כאמור.

1.3          פרטי תשלום – בעת תשלום דמי המנוי לשימוש באפליקציה, מעבד התשלומים של הצד השלישי שלנו יאסוף את המידע החיובי והפיננסי שהוא צריך כדי לעבד את החיובים שלך. זה עשוי לכלול את כתובת הדואר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומידע פיננסי. כאשר אנו משתמשים במעבדי תשלומים, הם אינם חולקים את המידע הפיננסי שלך, כמו מספרי כרטיסי אשראי, אך הם עשויים לשתף אותנו במידע לא פיננסי הקשור לרכישות שלך, כמו שמך או כתובתך לחיוב והפריטים שנרכשו.

1.4          תוכן ומידע אחרים, אשר עשויים לכלול תוכן ומידע על הארגון בו הינך פועל, קבצי מחשב  (לרבות "עוגיות" (cookies), נתוני מחשב ככתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב או הטלפון, ומידע סטטיסטי לגבי השימוש באפליקציה והמידע המועלה אליה, מידע על תקלות, נתונים על האירוע (לפני ואחרי), העדפות, נתונים כספיים, שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות אחרות.  בין היתר החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האפליקציה, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד, על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי השירותים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש.  עוד, שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש משתמש בשירותים והחברה רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics וכלים אחרים ולשמור תוצאות ניתוחים אלה ואחרים.

2.              מדוע החברה אוספת את המידע

החברה אוספת את המידע לצורך פעילותה, לרבות כדי:

2.1          להעניק למשתמש את השירותים המוצעים על ידי החברה;

2.2          לשפר את איכות השירותים שמעניקה החברה;

2.3          ליצור קשר עם המשתמש ולרבות לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה וגורמים אחרים;

2.4          לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

2.5          לצורך זיהוי המשתמש בעת שימושו באפליקציה;

2.6          לצורך תפעול ופיתוח של האפליקציה ושירותים אחרים שהחברה נותנת (בעצמה, עם אחרים, או באמצעות אחרים) ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש;

2.7          לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי החברה;

או לכל מטרה אחרת שנדרשת לשם פעילות החברה, לרבות המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש של האפליקציה.  בשימוש בשירותי החברה מסכים המשתמש לכל האמור במסמך זה וגם לקבל דיוור ישיר (אלא אם ביקש להיות מוסר) מהחברה וממי מטעמה.

3.               העברה של המידע

3.1          המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות החברה.  בנוסף, תוכן משתמש מוחזק ונשמר בענן GOOGLE כדרך קבע וכחלק מקונפיגורצית האפליקציה. המשתמש מסכים לאחסון המידע אצל החברה ואצל צד ג' כאמור.  ככל הניתן, העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

3.2          מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין. (ב) הצדדים השלישיים המעניקים לחברה או למשתמש שירותים שונים ובין היתר יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה באפליקציה ובשירותים אחרים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT ), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה או משתמשים בשירותיה בדרך אחרת; (ג) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה ו/או בין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם; (ד) במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באפליקציה ו/או בתכניה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה, והכל לרבות במסגרת בדיקת נאותות לעסקה כאמור; וגם בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

3.3          בשימוש באפליקציה המשתמש נותן את הסמכתו המפורשת כי החברה תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMS ותהיה רשאית למסור את פרטיו גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור.

3.4          החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באפליקציה, ככול שיפורסמו או לכל תכנים אשר מקורם במאגרי מידע של צד ג' אליהם מקושרת האפליקציה. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או התכנים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים כאמור ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים או בעלי מאגר המידע. פרסום תכנים מסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה היא בין המשתמש לבין המפרסם הרלוונטי. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באפליקציה או ירכשו באמצעותן, אפילו אם החברה זכאית לתשלום ממאן דהוא בשל כך ואפילו אם החברה סולקת את התשלום אל נותן השירות.

4.              זכויותיך לעניין השימוש במידע

בהתאם לחוק החל, יש לך זכויות משפטיות מסוימות בקשר למידע האישי שלך. זכויות אלו חלות על מידע אודותיך, והיקפם ותחולתם עשויים להשתנות מעת לעת.

בכפוף לפטורים מסוימים, יש לך את הזכות:

4.1          לבקש עותק של המידע האישי שלך (המכונה 'גישה לנתונים שלך').

4.2          למחוק את המידע שלך. כאשר אתה מבקש מאיתנו למחוק את המידע האישי שלך, אנא זכור שעשויות להיות הגבלות חוקיות על זכות זו וכן ייתכן כי מחיקה כאמור משמעותה שלא תוכל לעשות עוד שימוש באפליקצייה או בשירותי החברה.

4.3          לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך אם הוא לא מדויק.

4.4          לבטל את הסכמתך לתקשורת שיווקית שאנו שולחים לך.

4.5          במידת הצורך, לבטל את הסכמתך בכל עת ישירות בשירות או על ידי יצירת קשר. ביטול הסכמתך לא ישפיע על העיבוד שכבר בוצע לפני ביטולך. כמו כן, זה לא ישפיע על עיבוד המידע האישי שלך תחת עילה חוקית אחרת.

4.6          להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך ולבקש מאיתנו להגביל את העיבוד של המידע האישי שלך או לבקש ניידות של המידע האישי שלך.

אתה יכול לממש זכויות אלה על ידי הגשת בקשה למייל OFFICE@HALLEY.WORLD

5.              התקופה בה נשמר המידע שלך

5.1          החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתה.  תוכן משתמש יישמר לתקופה של 3 שנים ממועד העלאתו לאפליקציה. לאחר ביטול מנוי על ידך או על ידי החברה, תוכן משתמש יישמר לתקופה של 30 יום בלבד, ואז יימחק, בהתאם לתנאי השירות.

5.2          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועל אף מחוייבות החברה לשמירה על תכני המשתמש כאמור, ייתכן ומידע מסויים יימחק גם מבלי שנדרש לכך על ידי המשתמש, ומידע עשוי לעיתים, כתוצאה משימוש בלתי נכון, להימחק בשוגג או על ידי משתמשים אחרים איתם בחר המשתמש לשתף את חשבונו (או על ידי אחרים בחשבון הארגון) והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה נגד החברה בגין שמירתו או מחיקתו של המידע כאמור. למשתמש האפשרות לגבות את המידע והחברה ממליצה שיעשה כן מעת לעת.

5.3          משך הזמן שאנו שומרים את המידע האישי שלך תלוי בסיבה שאספנו אותו ובאופן שבו אנו משתמשים בו, אך לא נשמור את המידע האישי שלך למשך זמן רב יותר מהדרוש כדי לספק לך את השירותים או לצורך הדרישות המשפטיות שלנו.

5.4          אנו נשמור מידע אישי הקשור לחשבונך ו/או לשירותים שבהם אתה משתמש מאיתנו כל עוד יש לך חשבון פעיל אצלנו. אנו ננקוט אמצעים למחיקת מידע אישי זה אם תמחק את חשבונך. עם זאת, אתה מאשר כי אנו עשויים לשמור מידע לאחר שסגרת, או מחקנו, את חשבונך איתנו במידת הצורך כדי לאפשר לנו לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו או לממש, להגן או לבסס את זכויותינו.

6.              שמירת המידע ואבטחתו

6.1          החברה נוקטת באמצעים סבירים וראויים בנסיבות העניין לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בידיעה של הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

6.2          אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), המשתמש נדרש לעדכן את החברה באמצעי התקשרות המפורט במדיניות פרטיות זו באופן מיידי והחברה לא תהיה אחראית בגין נזק שנגרם כתוצאה מדבר מה עליו ידע המשתמש, או היה עליו לדעת, ולא עדכן את החברה.

6.3          ייתכן והאפליקציה תכיל קישורים, היפר-קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים או משתמשת במאגרי מידע של צדדים שלישיים (לדוגמא: מאגרי מידע לעניין רישוי רכבים) לצורך אספקת שירותיה. החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או חוקיותם של תכנים כאמור לרבות כל מידע שניתן ממאגר מידע של צד ג'. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור והמשתמש מסכים להעדר האחריות האמורה.

7.              שינויים למדיניות הפרטיות

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו ממליצים לך לבדוק מעת לעת את מדיניות פרטיות הזו לעדכונים בכתובת www.halley.world. אם תרצה עותק של מדיניות קודמת, אנא צור קשר באמצעות המידע צור קשר למטה.

8.              צור קשר

תוכל לפנות אלינו בשאלות כלליות, הערות או חששות בכתובת office@halley.world או בטלפון 0732541750 בשעות המענה הטלפוני בימים א-ה בין השעות 8:00 – 17:00

אני מתעניין

רוצים לנסות את המוצרים שלנו?

אם אתה בעל מוסך ואתה מעוניין לקחת את העסק שלך קדימה – דבר איתנו!